Κώδικας δεοντολογίας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα YouBeHero αναγνωρίζει τις κοινωφελείς οργανώσεις ως το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας των πολιτών και ως τον φορέα  που οδηγεί στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Για το σκοπό η YouBeHero δεσμεύεται στις ακόλουθες βασικές αρχές και αξίες.

Διαφάνεια: διατηρεί εμπιστευτικές σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέρη και είναι αφοσιωμένη στην παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος με βάση καθιερωμένα πρότυπα διαφάνειας

Σεβασμός: αναγνωρίζει την εγγενή αξία, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όλων των ατόμων

Ευθύνη: παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση στους εγγεγραμμένους χρήστες/ στις εγγεγραμμένες χρήστριες και στις εγγεγραμμένες οργανώσεις της πλατφόρμας προωθώντας καινοτόμες λύσεις συλλογικής χρηματοδότησης

Δικαιοσύνη: υποστηρίζει την δίκαιη οργανωτική κουλτούρα και παραμένει αμερόληπτη και αντικειμενική

Εμπιστοσύνη: καλλιεργεί συνεργασίες για να ενισχύσει τον αντίκτυπο των κοινωφελών οργανώσεων

Was this article helpful?

Related Articles